S obzirom da nas mnogi pitaju što je to uistinu medijacija, odlučili smo na našoj stranici napisati nekoliko informacija o tom učinkovitom, a do sada nažalost nekonvencionalnom postupku mirenja.

Koji spor može biti predmet medijacije?

Svaki spor koji se vodi o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati pogodan je za postupak mirenja. Da li se radi o parnici, ostavini, obiteljskim odnosima, trgovačkom pravu, upravnim odnosima odnosno drugom obliku konflikta, a niste sigurni kojim putem da krenete, obratite nam se sa povjerenjem, saslušat ćemo Vas i pomoći Vam da se odlučite koji je put za Vas najbolji.

Mi razumijemo da se Vama Vaš problem čini najvećim jer ipak je to Vaš problem. Razumijemo i da se isto to upravo tako čini i osobi sa kojom ste došli u konflikt. A, to je zato jer je istina subjektivna, ona je plod razmišljanja svakog pojedinca, načina kako tko prihvaća određenu istinu. Zato se u narodu kaže, »Uh, koliko ima istina«. Kad netko to kaže, to je obično kada se govori o problemima drugih, a ne o njihovim jer misle kako su ipak oni u pravu.

Mi medijatori smo osobe od povjerenja, profesionalci na području komunikacije i rješavanja konflikta. Svako pozitivno rješenje nas posebno veseli, jer znamo da je tada i Vama lakše, da ste posebno sretni jer ste dobrovoljno ušli u postupak medijacije te  naposljetku shvaćate da ste sposobni sami donijeti rješenje o konfliktu u kojem ste se našli. I što je najbolje na kraju, što je »šlag na torti«? To je zasigurno očuvanje odnosa s osobom s kojom ste bili u konfliktu. Otkrivate da ste bivajući u konfliktu samo gubili dragocjeno vrijeme. Umjesto da ste se bavili Vašim poslom ili hobijem trošili  ste se i punili negativnom energijom.

Kako se radi o postupku u koji ulazite dobrovoljno, Vaša odluka, da rješenje o Vašem sporu donesete Vi sa svojim partnerom/rima kao zajedničko rješenje uz pomoć medijatora, a ne sud, ostaje dobrovoljna u svakoj fazi postupka. To znači da iz postupka medijacije možete izaći u svakoj fazi postupka, sve ovisi o Vašoj volji, a mogućnost da odete na sud još uvijek ostaje.

PRAVNI OKVIR POSTUPKA MIRNOG RJEŠAVANJA SPOROVA

Zakon o mirnom rješavanju sporova („Narodne novine”, broj 67/23.), (ZMRS), uređuje mirno rješavanje sporova u građanskim, trgovačkim, radnim, obiteljskim, upravnim i drugim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati. Zakon o mirnom rješavanju sporova (nn.hr)

Mirno rješavanje spora je svaki izvansudski ili sudski postupak kojim stranke nastoje sporazumno riješiti spor, uključujući medijaciju i strukturirane pregovore.
Medijacija je svaki postupak, bez obzira na to provodi li se u sudu, instituciji za medijaciju ili izvan njih, u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više medijatora koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.
Strukturirani pregovori su zakonom propisani ili dogovoreni postupci mirnog rješavanja spora u kojem stranke neposredno nastoje nagodbom riješiti svoj spor.
Medijator je osoba upisana u Registar medijatora koja na temelju sporazuma stranaka provodi medijaciju.
Institucija za medijaciju je pravna osoba upisana u Registar institucija za medijaciju koja organizira medijaciju i druga pravna osoba za koju je posebnim propisom određeno da organizira medijaciju.

Rješenjem Centra za mirno rješavanje sporova, Klasa: UP/I-034-03/23-01-01., 23. rujna 2023., pravna osoba MEHLE, d.o.o., dobila je suglasnost za provođenje medijacije te je upisana u Registar institucija.
Naslovna – Centar za mirno rješavanje sporova – CMRS

Sa Pravilnikom o osnivanju CENTRA ZA MIRENJE “INSTITUCIJA ZA MIRENJE” pri MEHLE, d.o.o., koji je 20. studenog 2023. donijela direktorica pravne osobe MEHLE, d.o.o., osnovan je:

CENTAR ZA MIRENJE “INSTITUCIJA ZA MIRENJE” pri MEHLE, d.o.o., Korzo 23, Rijeka.

Veseli nas svaki postupak medijacije jer znamo da postupak medijacije ima puno pozitivnih strana, a negativne niti jedne. Evo, da nabrojimo nekoliko:

 • postupak medijacije je dobrovoljan i neformalan
 • temelj medijacije jest povjerenje i međusobno poštovanje između stranaka i medijatora
 • u medijaciji su svi sudionici jednaki i ravnopravni
 • stranke sporazumom odlučuju o odabiru medijatora i pravilima postupka
 • stranke mogu reći sve što im je važno, a da ih nitko ne prekida
 • imaju potpunu kontrolu nad postupkom i njegovim rješenjem jer same donose zajedničku odluku
 • u postupku mogu sudjelovati njihovi odvjetnici ili drugi savjetnici
 • medijator pomaže strankama u njihovoj komunikaciji sa ciljem donošenja zajedničke odluke
 • stranke same odlučuju o sadržaju nagodbe
 • s nagodbom u medijaciji spor se trajno okončava
 • stranke mogu postići raznovrsna rješenja koja će zadovoljiti zajedničke interese
 • medijacija je brza i ekonomična, obično se završava već na prvom odnosno drugom susretu
 • u medijaciji se konflikt zamjenjuje suradnjom
 • mogu sklopiti nagodbu s ovršnom klauzulom
 • stranke mogu u svakom trenutku odustati od medijacije
 • ako odustanu sud im uvijek ostaje kao alternativno rješenje

Kada se provodi postupak mirnog rješavanja sporova?

 • prije ili tijekom sudskog postupka
 • nakon što odluka nadležnog tijela o sporu postane pravomoćna i ovršna, u postupku mirnog rješavanja spora može se sporazumijevati o načinu i uvjetima provedbe odluke

Tko sudjeluje u postupku medijacije?

 • stranke
 • njihovi punomoćnici ili zastupnici ili savjetnici
 • medijator – jedan ili više

Koji sporovi su najpogodniji za postupak medijacije?

 • nije bitno koja je vrsta spora, ključni su stavovi i spremnost stranaka na mirno rješavanje spora
 • medijacija se može provesti neovisno o tome vodi li se o predmetu spora sudski, arbitražni ili drugi postupak

Načela medijacije

 • procesna suradnja
 • razmjernost
 • dobrovoljnost
 • učinkovitost postupka
 • jednako postupanje prema strankama
 • autonomija stranaka u postupku
 • povjerljivost postupka
 • nepristanost medijatora

Kako se pokreće medijacija?

 • na prijedlog jedne stranke, koji prihvati protustranka
 • na zajednički prijedlog stranaka
 • po nalogu ili na prijedlog suda ako ga sudionici spora prihvate
Ilustracija1

Konflikt

 • sve sam pokušao, a partner me još uvijek ne razumije
 • zašto ne vidi da sam ja u pravu?
 • ne mogu više komunicirati sa njime
 • tako sam razočaran i ljut, a on još uvijek tvrdi da je on u pravu
 • umjesto da poslujemo i dogovaramo nove poslove, moram tražiti “pravdu” i odvjetnika koji će dokazati da sam u “pravu”
 • moj odvjetnik će uvjeriti suca da je pravda na mojoj strani, kažu da do sada nije izgubio niti jedan primjer
 • postupak na sudu može trajati godinama
 • koliki će biti troškovi suđenja?
 • što ako za sve saznaju novinari i objave u medijima?
 • glava mi je prepuna negativnih emocija
 • što da radim?
 • negdje sam pročitao da medijatori pomažu rješavati konflikte u postupku medijacije
 • što je to medijacija?
 • tko su zapravo medijatori?
 • tko vodi postupak medijacije?

Koja je razlika između postupka pred sudom i postupka medijacije?

SUDCENTAR ZA MIRENJE “INSTITUCIJA ZA MIRENJE”
1. o rješenju spora odlučuje sudac
2. suca ne biraju stranke
3. dugotrajni i skupi sudski postupci
4. pravni jezik
5. uspjeh je rizičan i neizvjestan
6. pravna načela
7. što se može dobiti na temelju prava
8. sudac određuje tempo postupka
9. presuda na temelju prava
10. gubitnici i pobjednici
11. konflikt postaje veći
1. o rješenju spora odlučuju stranke
2. medijatora odabiru stranke
3. brzi i ekonomični
4. poslovni jezik razumljiv strankama
5. uspjeh je zajednički interes
6. poslovna načela
7. što stranke doista trebaju
8. stranke određuju tempo postupka
9. raznovrsna i kreativna rješenja
10. pobjeđuje zajednički interes
11. zajedničko rješenje donosi bolje
odnose

Koja je uloga medijatora?

 • upravlja postupkom i odgovoran je za njega
 • mora postupati stručno i nepristrano
 • ne odlučuje tko je u pravu, a tko u krivu
 • pomaže strankama da nađu zajedničko rješenje
 • mora imati pravičan i jednak odnos prema strankama
 • u postupku medijacije može se sastajati sa svakom od stranaka odvojeno
 • saslušati će stranke na individualnom i zajedničkom sastanku
 • pomaže da prevladaju osjećaj da im više nitko ne može pomoći
 • smiruje emocije
 • medijator je osoba od povjerenja
 • cijelo vrijeme postupka zadržava poziciju neutralnosti
 • informacije i podatke koje je primio od jedne stranke može prenijeti drugoj
  samo uz njezin pristanak – ako se ne dogovore drugačije
 • medijator zna da je istina subjektivna
 • posljednji odustaje od medijacije
 • može sudjelovati u sastavljanju nagodbe i predlagati njezin sadržaj

Početak medijacije:

 • medijacija počinje kada se sve stranke suglase s prijedlogom za medijaciju
 • pripremni sastanak sa svakom strankom odvojeno ili zajednički sastanak
 • potpisivanje sporazuma o medijaciji i izjave o povjerljivosti
 • stranke sporazumno imenuju medijatora (jednog ili više)
 • stranke mogu zatražiti da medijatora imenuje Centar, institucija za medijaciju ili neka treća osoba

Dovršetak medijacije:

 • odustajanje od medijacije – pisana izjava stranke
 • stranke upute medijatoru pisanu izjavu o dovršetku medijacije
 • odlukom medijatora da se medijacija obustavlja ako nije više svrhovita
 • ako se nagodba ne sklopi u dogovorenom roku za dovršetak medijacije odnosno u roku 60 dana od dana početka medijacije
 • sklapanjem nagodbe koju potpisuju stranke i medijator
Mehle Sonce.cdr

Medijacija okončana nagodbom:

 • nagodba sklopljena u medijaciji obvezuje stranke koje su je sklopile
 • preuzete obveze dužni su pravodobno izvršiti
 • nagodba je ovršna isprava ako sadržava klauzulu ovršnosti
 • s klauzulom ovršnosti obveznik izričito pristaje da se na temelju nagodbe nakon
  dospjelosti može neposredno provesti prisilna ovrha
 • klauzula ovršnosti može biti sadržana i u posebnoj ispravi
 • nagodba se može sastaviti u obliku javnobilježničkog akta, sudske nagodbe ili
  arbitražnog pravorijeka na temelju nagodbe

Nagodba sa ovršnom klauzulom:

 • Nagodba sklopljena u medijaciji obvezuje stranke koje su ju sklopile. Ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i ako sadrži klauzulu ovršnosti to jest izjavu obveznika o neposrednom dopuštenju ovrhe, smatra se ovršnom ispravom.
 • klauzulom ovršnosti obveznik izričito pristaje da se na temelju nagodbe, a radi ostvarenja dužne činidbe, nakon dospjelosti obveze, može neposredno provesti prisilna ovrha.
 • klauzula ovršnosti može biti sadržana i u posebnoj ispravi, a ne kao sastavni dio nagodbe.

Medijacija i zastara:

 • za vrijeme trajanja medijacije zastara ne teče, ukoliko je posebnim propisom određen rok za podnošenje tužbe, taj rok ne teče dok traje medijacija.
 • stranke koje su se odlučile za mirno rješavanje spora, ne gube zbog toga mogućnost pokretanja sudskog, arbitražnog ili drugog postupka zbog isteka zastarnog ili prekluzivnog roka.

Troškovi medijacije:

 • sa sporazumom o medijaciji stranke odlučuju i o troškovima medijacije
 • troškove medijacije i informativnog sastanka o medijaciji stranke snose na jednake dijelove
 • ukoliko medijacija nije dovršena sklapanjem nagodbe, troškovi informativnog sastanka o medijaciji te troškovi medijacije, ulaze u parnične troškove.

Medijacija u prekograničnim sporovima

 • u građanskim i trgovačkim predmetima.
 • prekograničnim sporovima ne smatraju se porezni, carinski ili upravni sporovi ili oni sporovi koji se odnose na odgovornost države za radnje ili propuste u vršenju vlasti.
 • prekogranični spor je spor u kojem jedna od stranaka ima prebivalište ili uobičajeno boravište u državi članici Europske unije, a u kojoj ga druga stranka nema na dan:
  • kad su se stranke sporazumjele o korištenju medijacije nakon što je došlo do spora
  • kad je sud odredio medijaciju
  • kad je po nacionalnom pravu nastala obveza primjene medijacije
  • kad je sud kojemu je podnesena tužba uputio stranke na medijaciju.

Lista medijatora i trenera CENTRA ZA MIRENJE “INSTITUCIJA ZA MIRENJE”:

 1. Tanja Mehle, mag. iur., Predsjednica Centra za mirenje “INSTITUCIJA ZA MIRENJE”, medijatorica iz Rijeke
 2. Mr. sc. Sanja Majić, dipl. iur., medijatorica iz Splita
 3. Marina Osmančević Šoštarić, dipl. iur., odvjetnica iz Rovinja, medijatorica iz Rijeke
 4. Nataša Trebotić, prof. pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti, medijatorica iz Splita
 5. Irena Borštnar, sveuč. dipl. socijalni pedagog, medijatorica i trenerica medijatora, Zavod RAKMO, Ljubljana, Slovenija
 6. Mr. sc. Marko Iršič, završio obuku na području rješavanja konflikata u zajednici Loshberg, Austrija, u kolovozu 2022., Srednju europsku ljetnu školu o rješavanju konflikata u Salzburgu, Austrija, 26.kolovoz – 04.rujan, 2022. te obuku za transformativnu medijaciju u Portorožu 2012. i stekao međunarodni naziv certificiran transformativni medijator, medijator i trener medijatora, Zavod RAKMO, Ljubljana, Slovenija
 7. Mišo Pušnik, medijator i trener medijatora, Zavod RAKMO, Ljubljana, Slovenija
 8. Zlatko Mičetić, dipl. iur., medijator iz Rijeke
 9. Spomenka Mičetić, mag. oec., medijatorica iz Rijeke
 10. dr. sc. Vladimir Takšić, profesor emeritus, dipl. psiholog, dobitnik Nagrade za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci, priznati predavač u području emocionalne inteligencije, medijator iz Rijeke
 11. Nataša Uzelac, VŠS oec., medijatorica iz Rijeke
 12. Borjana Bengin Jovanović, dipl. iur., odvjetnica iz Rijeke, medijatorica iz Rijeke
 13. dr. sc. Ines Majnarić, spec. klinički psiholog, medijatorica iz Rijeke, upisana i u Registar obiteljskih medijatora, dugogodišnja obiteljska medijatorica, sudjelovala je u više stotina obiteljskih medijacija
 14. Anita Pocrnić Radošević, mag. oec., medijatorica iz Gospića
 15. Delić Zlata, mag. iur., medijatorica iz Opatije
 16. dr. sc. Vanja Bilić, dipl. iur., medijator i trener medijatora, iz Zagreba
 17. Ivan Matešić, dipl. iur., medijator i trener medijatora, iz Splita
 18. dr. sc. Sanja Barić, dipl. iur., profesorica na kateri za Ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, dobitnica Nagrade za znanstvenu izvrsnost Pravnog fakulteta u Rijeci, članica Hrvatske udruge za ustavno pravo (predsjednica 2015. -2018.; članica Upravnog odbora 2018. do danas); članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske, medijatorica iz Rijeke, upisana i na Listi medijatora kod Zavoda za mirenje Pravnog fakulteta u Rijeci

Naši inozemni suradnici iz područja medijacije:

 1. Milena Tadirović, dipl. defektolog, oligofrenolog, specijalista obiteljske medijacije, medijatorica i samostalna trenerica medijatora, savjetnica Svjetske banke iz područja medijacije u stečajnom postupku, direktorica Centra za konstruktivno rešavanje sukoba Srbije, Beograd, Srbija
 2. Matija Radojičić, dipl. iur., sudac, član Visokog vijeća sudova Srbije, završio obuku Svjetske banke za medijatora kao i obuku “Kako biti trener” u medijaciji 2006. godine, medijator i trener medijatora od 2007. godine, u građanskim sporovima imao je četiri puta više sudskih nagodbi od drugih sudaca, Centar za konstruktivno rešavanje sukoba Srbije, Beograd, Srbija
 3. Gordana Matić, dipl. iur., odvjetnica u Beogradu, Srbija, medijatorca i samostalna trenerica medijatora, Centar za konstruktivno rešavanje sukoba Srbije, Beograd, Srbija

Uz nas su i : 

 1. dr. sc. Šime Ivanjko, dipl. iur., profesor emeritus, dobitnik Nagrade za životno djelo Sveučilišta u Mariboru, Republika Slovenija, počasni konzul Republike Hrvatske u Mariboru, Slovenija i član Hrvatske akademije pravnih znanosti, specijaliziran za prava sa područja osiguranja, priznati predavač strateškog komunikacijskog managementa

Ukoliko ste se našli na životnom raskršću te se pitate kako riješiti probleme koji Vam se trenutno čine nerješivi, pošaljite nam upit putem naše web forme i/ili pošaljite ispunjen obrazac Prijedloga za pokretanje postupka medijacije na e-mail: medijator@mehledoo.hr i mi ćemo Vas čim prije kontaktirati. Svojim profesionalnim pristupom pomoći ćemo Vam da zauvijek izađete iz sukoba.

DOBRO NAM DOŠLI U CENTAR ZA MIRENJE “INSTITUCIJA ZA MIRENJE”,

Korzo 23, Rijeka

VAŠI MEDIJATORI!


Pošaljite nam upit putem naše web forme: